31 JULY 2021, ONLINE VIA ZOOM

KASHMIR ISSUE

TIME IS UP!

INTERNATIONAL CONFERENCE

KEŞMİR SORUNU: VAKİT GELDİ! ULUSLARARASI KONFERANS

КАШМИРСКИЙ ВОПРОС: НАСТАЛА ВРЕМЯ! МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

The Kashmir region, which emerged as a new conundrum in international politics with the withdrawal of Britain from the Indian subcontinent in 1947, became a volatile and problematic area that could not be resolved by the international system established after the Second World War.

In this context since the 1950s, no initiative has been taken to establish a permanent solution by both the parties to the issue as well as regional and international organizations. Hence till date Kashmir remains to be a frozen conflict sitting at the heart of the region. Recently, this matter has become one of the key issues in the changing and transforming the international economic and political system. Thus, its resolution is crucial for both the states parties and the region. Else, significant opportunities shall be squandered in the emerging geopolitics of Asia which could lead to an adverse environment in terms of security and prosperity of the region.

As Ankara Center for Crisis and Policy Studies (ANKASAM), we believe that it is a universal responsibility to eliminate the elements of instability and security problems in the region, with the foresight that Asia, which is also known as the Old World, will once again become the subject of international politics in the medium term. Based on this thought and the international conjuncture, we are organizing an international conference with the belief that the spirit of time will force the parties to solve the Kashmir Question and the resolution of the problem will contribute to the security and welfare of the region.

This international conference, organized under the coordination and responsibility of ANKASAM, aims to bring together academics, experts, journalists, retired diplomats particularly from states party to the Kashmir Dispute.

The Main Topics That Will Be Contemplated During the Conference Are As Follows:
 • The Historical Process of The Kashmir Region
 • The Kashmir Conundrum: When, Why and How Did It Start?
 • British Influence in the Indian Subcontinent and Kashmir: From Past to Present
 • Claims, Actions and Approaches of the Actors in the Kashmir Issue
 • Effects of the Kashmir Issue on Regional Security
 • Emerging Asia and Crises: The Future of the Kashmir Issue in an Environment of Threat and Opportunity
 • Pursuits for the Solution of the Problem and a New Roadmap
Application Requirements
 • The official language of the conference is English.
 • Participation is free of charge.
 • The submitted paper must not be previously presented or published.
 • It is obligatory to indicate the title of the paper in the application.
 • For participants who wish to include their papers in the “Book of Abstracts” and (or) the “Book of Proceedings”, the abstracts should be 300-500 words while the full text should be a maximum of 6000 words.
 • The Texts should be prepared according to ANKASAM Writing Guidelines and sent as a Microsoft Word document (.doc,.docx.). (For detailed information about the writing guidelines visit; https://www.ankasam.org/en/writing-guidelines/)
 • Abstracts and full texts should be emailed to [email protected] with the subject being “KASHMIR CONFERENCE ABSTRACT/FULL TEXT-YOUR NAME & SURNAME” on the specified deadlines.
 • The conference will take place online via Zoom. Prior to the conference date the partakers will receive the required links and passcodes via e-mail.
 • A high-quality photograph taken in the last 6 months and a short biography must be presented along with the application.
E-Mail Address for Applications:
 • Submissions to the conference are done via e-mail only. Please e-mail your application to [email protected] with the subject being; “APPLICATION: YOUR NAME & SURNAME-THE TITLE OF YOUR PAPER”
Important Dates
 • Abstract Submission Deadline (Optional): 10.07.2021
 • Announcement of Accepted Papers & the Conference Schedule: 16.07.2021
 • Conference Date: 31.07.2021
 • Full-text Paper Submission Date (Optional): 29.08.2021

1947 yılında İngiltere’nin Hindistan alt kıtasından çekilmesiyle birlikte uluslararası politikada yeni bir sorun alanı olarak baş gösteren Keşmir bölgesi, İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis edilen uluslararası sistemde de çözüme kavuşturulamamış bir istikrarsızlık unsuru ve sorunlu alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

1950’lerden günümüze kadar geçen sürede Keşmir Meselesi bağlamında gerek sorunun tarafları gerekse de bölgesel ve uluslararası organizasyonlar tarafından kalıcı bir çözümün tesisi noktasında herhangi bir inisiyatif geliştirilememiş olup; mesele, dondurulmuş bir sorun şeklinde bölgenin kalbinde yer almaktadır. Günümüzdeyse Keşmir Sorunu, değişen ve dönüşen uluslararası ekonomik sistem ve buna bağlı olarak politik sistemde merkezi öneme haiz konular arasında yer almaya başlamış olup; çözüme kavuşturulması gerek taraf devletler gerekse bölge açısından elzem bir durumdur. Aksi halde Yükselen Asya jeopolitiğinde önemli bir fırsat kaçırılacak ve bölgenin güvenlik ve refahı noktasında daha da olumsuz bir ortama girilecektir.

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) olarak Eski Dünya olarak adlandırılan Asya’nın orta vadede uluslararası politikanın öznesi haline geleceği öngörüsüyle bölgedeki istikrarsızlık unsurlarının ve güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılmasının evrensel bir sorumluluk olduğu kanaatindeyiz. Bu düşünceden ve uluslararası konjonktürden hareketle, zamanın ruhunun Keşmir Sorunu’nun çözümü için tarafları zorlayacağı ve sorunun çözümüyle bölgenin güvenlik ve refahına katkıda bulunulacağı inancıyla uluslararası bir sempozyum düzenlemekteyiz.

ANKASAM’ın koordinasyon ve sorumluluğunda organize edilecek olan bu uluslararası sempozyum, Keşmir Sorunu’na taraf devletler başta olmak üzere meseleyle ilgilenen akademisyen, uzman, gazeteci ve emekli diplomatları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 

Konferansta Ele Alınacak Konular Ana Başlıklarıyla Aşağıdaki Gibidir:
 • Tarihsel Süreç İçerisinde Keşmir Bölgesi
 • Keşmiş Sorunu: Ne Zaman, Neden ve Nasıl Başladı?
 • Hindistan Alt Kıtası ve Keşmir’de Geçmişten Günümüze İngiliz Etkisi
 • Keşmir Meselesinde Tarafların İddiaları, Tutumları ve Yaklaşımları
 • Keşmir Sorunu’nun Bölge Güvenliğine Etkileri
 • Yükselen Asya ve Krizler: Tehdit ve Fırsat Ortamında Keşmir Sorunu’nun Geleceği
 • Sorunun Çözümüne Yönelik Arayışlar ve Yeni Bir Yol Haritası

Başvuru Şartları:

 • Konferansın resmi dili İngilizcedir.
 • Katılım Ücretsizdir.
 • Gönderilen bildiriler daha önce sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır.
 • Başvurularda bildiri başlığının belirtilmesi zorunludur.
 • Bildirilerinin “Özet Kitabı” ve(ya) “Tam Metin Kitabı”nda yer almasını isteyen katılımcılar için özetler 300-500 kelime, tam metin ise maksimum 6000 kelime olmalıdır.
 • Metinler ANKASAM Yazım Kurallarına göre hazırlanmalı ve Microsoft Word belgesi (.doc,.docx.) olarak gönderilmelidir. (Yazım kuralları hakkında detaylı bilgi için; https://www.ankasam.org/yazim-kurallari/)
 • Özetler ve tam metinler aşağıda belirtilen tarihlerde “KASHMİR KONFERANS ÖZET/TAM METİN-ADINIZ&SOYADINIZ” konu başlıklı e-posta ile [email protected] adresine gönderilmelidir.
 • Konferans Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Konferans tarihinden önce katılımcılara gerekli linkler ve şifreler e-posta yoluyla aktarılacaktır.
 • Başvuruyla birlikte son 6 ayda çekilmiş kaliteli bir fotoğraf ve kısa bir biyografi sunulmalıdır.
Başvuru Adresi:
 • Konferansa katılımlar sadece e-posta yoluyla yapılmaktadır. Lütfen başvurunuzu “BAŞVURU: ADINIZ VE SOYADINIZ-BİLDİRİ BAŞLIĞINIZ” konu başlığı ile [email protected] adresine e-posta ile gönderiniz.
Önemli Tarihler:
 • Özet Gönderim Tarihi (İsteğe Bağlı): 10.07.2021
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı ve Konferans Programı: 16.07.2021
 • Konferans Tarihi: 31.07.2021
 • Tam Metin Gönderim Tarihi (İsteğe Bağlı): 29.08.2021

Кашмирский регион, который возник, как новая проблемная зона в международной политике после ухода Великобритании с Индийского субконтинента в 1947 году, кажется нестабильным и проблемным регионом, который не мог быть решен в международной системе, созданной после Второй мировой войны.

В период с 1950-х годов по настоящее время не было выдвинуто никаких инициатив по поиску окончательного решения сторонами Кашмирской проблемы, а также региональными и международными организациями; Проблема лежит в основе региона в виде замороженной проблемы. Сегодня проблема Кашмира начала занимать центральное место в меняющейся и трансформирующейся международной экономической системе и, соответственно, в политической системе; Это существенная ситуация, которую необходимо урегулировать как для государств-участников, так и для региона. В противном случае будет упущена важная возможность стабилизации в геополитике развивающихся стран Азии, и возникнет еще более негативная среда с точки зрения безопасности и процветания региона.

Как Анкарский центр кризисных и политических исследований (ANKASAM) мы считаем, что устранение элементов нестабильности и проблем безопасности в регионе – это универсальная ответственность, с учетом того, что Азия, которую называют Старым Светом, в среднесрочной перспективе станет предметом сотрудничества международной политики. Основываясь на этой мысли и международной конъюнктуре, мы организуем международный симпозиум с верой в то, что дух времени заставит стороны решить проблему Кашмира и, что решение этой проблемы будет способствовать безопасности и благополучию региона.

Как Анкарский центр кризисных и политических исследований (ANKASAM) мы считаем, что устранение факторов нестабильности и проблем безопасности в регионе – это всеобщая ответственность, с учетом того, что Азия, которую называют Старым Светом, станет предметом международной политики в среднесрочной перспективе. Основываясь на этой мысли и международной конъюнктуре, мы организуем международный симпозиум с верой в то, что дух времени заставит стороны решить проблему Кашмира и что решение этой проблемы будет способствовать безопасности и благополучию региона. .

Этот международный симпозиум, который будет организован при координации и под ответственностью ANKASAM, направлен на объединение ученых, экспертов, журналистов и дипломатов в отставке, заинтересованных в этом вопросе, особенно государств, отосящих в Кашмирский Конфликт.

На конференции будут рассмотрены следующие основные темы:
 • Исторический Процесс Кашмирского региона
 • Проблема Кашмира: Когда, Почему и Как Она Началась?
 • Британское Влияние на Индийском Субконтиненте и Кашмире от Прошлого до Сегодняшнего
 • Споры Сторон по Кашмирскому Вопросу: Позиции и Подходы
 • Влияние Кашмирской Проблемы на Региональную Резопасность
 • Развивающаяся Азия и Кризисы: Будущее Кашмира в Условиях Угроз и Возможностей
 • Поиски Решения Сущесвующему Проблему и Новая Дорожная Карта
Условия регистрации
 • Официальный язык конференции – английский
 • Участие бесплатное
 • Представленные статьи не должны быть представлены или опубликованы ранее.
 • В заявках обязательно указывать название статьи.
 • Для участников, которые желают, чтобы их доклады были включены в «Книгу Тезисов» и (или) «Книгу Полного Текста», тезисы должны содержать 300-500 слов, а полный текст – максимум 6000 слов.
 • Тексты должны быть подготовлены в соответствии с правилами написания ANKASAM и отправлены в формате документа Microsoft Word (.doc, .docx.). (Для получения подробной информации о правилах правописания; https://www.ankasam.org/en/writing-guidelines/)
 • Тезисы и полные тексты должны быть отправлены на адрес [email protected] по электронной почте с заголовком «РЕФЕРАТ КОНФЕРЕНЦИИ / ПОЛНЫЙ ТЕКСТ – ВАШЕ ИМЯ И ФАМИЛИЯ» в указанные ниже даты.
 • Конференция будет проводиться онлайн через Zoom. До даты конференции участникам будут отправлены необходимые ссылки и пароли по электронной почте.
 • К заявке необходимо приложить качественную фотографию, сделанную за последние 6 месяцев, и краткую биографию.
Почтовый адрес для подачи заявки:
 • Участие в конференции осуществляется только по электронной почте. Отправьте заявку по электронной почте на адрес [email protected] с темой «ЗАЯВКА: ВАШЕ ИМЯ И ФАМИЛИЯ – НАЗВАНИЕ ВАШЕГО ДОКЛАДА».
Важные даты
 • Срок подачи тезисов: 10.07.2021 (по желанию)
 • Дата объявление принятых докладов и программе конференции: 16.07.2021
 • Дата конференции: 31.07.2021
 • Срок дата подачи полнотекстового доклада: 29.08.2021 (по желанию)

Organisation Committee

 • Prof. Mehmet Seyfettin Erol, President of ANKASAM
 • Ambassador (Retd.) Aydın Nurhan, Senior Adviser to the President of ANKASAM
 • Prof. Celalettin Sencer İmer, ANKASAM Senior Adviser
 • Prof. Cem Karadeli, Ufuk University
 • Prof. h.c. Mehmet Şükrü Güzel, Founder President of the Center for Peace and Reconciliation Studies
 • Dr. Nazmul İslam, ANKASAM Asia-Pacific Institute Coordinator 
 • Sami Burgaz, ANKASAM IT Coordinator
 • Emrah Kaya , ANKASAM Central Asia Expert
 • Mustafa Cem Koyuncu, ANKASAM Research Assistant

Science Committee

 • Prof. Alekcandr A. Vilkov, Saratov State University
 • Prof. Celalettin Sencer İmer, Senior Advisor of ANKASAM
 • Prof. Cem Karadeli, Ufuk University
 • Prof. Duşan Prorokovich, Belgrad University
 • Prof. Mehmet Seyfettin Erol, President of ANKASAM
 • Prof. Sertif Demir, University of Turkish Aeronautical Association
 • Prof. Angela Di Gregorio, Milano University
 • Prof. Raffaele Marchetti, Luiss Guido Carli University
 • Prof. Tayyar Arı, Uludağ University
 • Prof. Valery Alekcandrovich Tishkov, Russian Academy of Sciences
 • Prof. Baltaş N. Karipov, Kokşetau State University
 • Prof. H.c. Mehmet Şükrü Güzel, Founder President of the Center for Peace and Reconciliation Studies
 • Assoc. Prof. Oktay Bingol, Istanbul Arel University
 • Asst. Prof. Ali Bilgin Varlık, Istanbul Arel University
 • Dr. Bahtygul Kalambekova, Ambassador; Kyrgyz Republic
 • Dr. Mehmood ul Hassan Khan, Member of Boards of Experts at CGSS Pakistan
 • Dr. Nazmul İslam, ANKASAM Asia-Pacific Institute Coordinator Turkey
 • Dr. Barış Adıbelli, Dumlupınar University Turkey
 • Dr. Casper ten Dam, Leiden University Netherlands
 • Zhumabek Sarabekov, Institute of World Economics and Politics
Çankaya Mahallesi, Cemal Nadir Sokak, No: 9, 06690, Çankaya/ANKARA
TEL: +90 (312) 474 00 46 • FAKS: +90 (312) 474 00 46 • E-POSTA: [email protected]
© 2021. Tüm Hakları Saklıdır